Za­dzwoń do nas, aby za­po­znać się z na­szą bo­ga­tą ofer­ta wy­naj­mu. Pro­fe­sjo­nal­na ob­słu­ga udzie­li wy­czer­pu­ją­cych od­po­wie­dzi na wszel­kie py­ta­nia oraz po­mo­że w do­sto­so­wa­niu ofer­ty do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb każ­de­go klien­ta.

Gwa­ran­tu­je­my kom­for­to­we wa­run­ki wy­naj­mu bez zbęd­nych for­mal­no­ści i ukry­tych kosz­tów. Na­szym klien­tom ofe­ru­je­my no­wo­cze­sne au­to­bu­sy mar­ki Mer­ce­des. Re­ali­zu­je­my prze­jaz­dy za­rów­no na od­cin­kach kra­jo­wych jak i mię­dzy­na­ro­do­wych.

No­wo­cze­sne au­to­bu­sy, wy­po­sa­żo­ne w sieć bez­prze­wo­do­wą, złą­cza USB oraz dwu­stre­fo­wą kli­ma­ty­za­cję, gwa­ran­tu­ją naj­wyż­szy kom­fort po­dró­żo­wa­nia. Do­świad­cze­ni kie­row­cy za­pew­nią na­szym klien­tom bez­pie­czeń­stwo na naj­bar­dziej wy­ma­ga­ją­cych tra­sach.