Na kur­sach li­nio­wych na­szym po­dróż­nym ofe­ru­je­my bi­le­ty mie­sięcz­ne oraz jed­no­ra­zo­we. Cena bi­le­tu uza­leż­nio­na jest od tra­sy, jaką za­mie­rza­my prze­być. Usta­wo­we ulgi dla ko­mu­ni­ka­cji przy­spie­szo­nej przy­zna­wa­ne są po oka­za­niu do­ku­men­tu po­świad­cza­ją­ce­go upraw­nie­nie do ulgo­we­go prze­jaz­du. Bi­le­ty jed­no­ra­zo­we do­stęp­ne są bez­po­śred­nio u kie­row­cy. W celu za­ku­pu bi­le­tu mie­sięcz­ne­go skon­tak­tuj się z nami te­le­fo­nicz­nie w go­dzi­nach od 9 do 19 pod nu­me­rem tel.: +48 723 745 668.

Bilety miesięczne

Jastrzębie-Zdrój  Katowice

Normalny

570,00 zł

Ulgowy 37%

359,10 zł

Ulgowy 49%

290,70 zł

Ulgowy 51%

279,30 zł

Ulgowy 78%

125,40 zł

Żory  Katowice

Normalny

390,00 zł

Ulgowy 37%

245,70 zł

Ulgowy 49%

198,90 zł

Ulgowy 51%

191,10 zł

Ulgowy 78%

85,80 zł

Ulgi na bilety miesięczne

Ulgi na bilety miesięczne przysługują w wysokości:
37% – osoby niewidome, 49% – uczniowie (do lat …), 51% – studenci, doktoranci oraz osoby niewidome (NS. -KP), 78% – dzieci niepełnosprawne

Bilety jednorazowe

Jastrzębie-Zdrój  Katowice

Normalny

20,00 zł

Ulgowy 37%

12,60 zł

Ulgowy 51%

9,80 zł

Ulgowy 78%

4,40 zł

Ulgowy 95%

1,00 zł

Żory  Katowice

Normalny

14,00 zł

Ulgowy 37%

8,82 zł

Ulgowy 51%

6,86 zł

Ulgowy 78%

3,08 zł

Ulgowy 95%

0,70 zł

Żory  Jastrzębie Zdrój

Normalny

6,00 zł

Ulgowy 37%

3,78 zł

Ulgowy 51%

2,94 zł

Ulgowy 78%

1,32 zł

Ulgowy 95%

0,30 zł

Ulgi na bilety jednorazowe

Ulgi na bilety miesięczne przysługują w wysokości:
37% – dziecko w wieku 4-5 lat, osoba niewidoma, weteran inwalida, inwalida wojenny, osoba niesamodzielna, kombatant, 51% – osoby niewidome (NS. -KP), 78% – straż graniczna, funkcjonariusz służby celno-skarbowej, policjant – służba, żołnierz ŻW, dziecko niepełnosprawne, opiekun dziecka niepełnosprawnego, inwalida woj. I gr, żołnierz niezawodowy, cywilne niewidome ofiary działań wojennych, dziecko do lat 4, 95% – przewodnik niewidomego, opiekun osoby niesamodzielnej, opiekun inwalidy woj. I gr